Regulamin sklepu internetowego zdjeciedowodowe.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy zdjeciedowodowe.pl – zdjęcie do dowodu osobistego online prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://zdjeciedowodowe.pl
Sprzedawca – ADAM ZBIGNIEW WOSIK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO DESIGN – ADAM WOSIK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6342504149, nr REGON 241586074, ul. 3go Maja 36 40-097 Katowice.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. 3-go Maja 36 40-097 Katowice
 2. Adres e-mail: biuro@zdjeciedowodowe.pl.pl
 3. Telefon: 32 2537145

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny usług widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za usługę, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za usługę oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybraną do kupienia usługę należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Serwis przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia. W związku z tym Usługodawca nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.
 8. Zamówienie edycji zdjęcia osoby niepełnoletniej może być złożone  przez jej rodzica, lub opiekuna prawnego.
 9. Dopuszcza się złożenie zamówienia na edycję zdjęcia innej osoby, pod warunkiem otrzymania stosownej zgody ustnej lub na piśmie, co kupujący potwierdza akceptując niniejszy regulamin.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, za pośrednictwem platformy płatniczej: PayU, Przelewy24

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad, nadającego się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. Zamówienia będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00
 4. Zamówienia na produkty :
 5. zdjęcie do dowodu osobistego, zamówienie na odbitki odbitki, złożone w godzinach pracy sprzedawcy, są zwykle realizowane w ciągu 2 dni roboczych, od ich otrzymania. W przypadku dużej ilości zamówień wykonawca zastrzega maksymalny czas ich realizacji do końca następnego dnia roboczego, licząc od daty zamówienia. np.| zamówienie złożone w weekend, będzie zrealizowane najpóźniej do końca poniedziałku | zamówienie złożone we wtorek o godz.20.00 , zostanie zrealizowane najpóźniej do końca środy | zamówienie złożone w czwartek o 13.00 zostanie zrealizowane najpóźniej do końca piątku |
 6. Zamówienia na produkty, gdzie zostały wybrane odbitki w fizycznej formie, wysyłamy następnego dnia roboczego od złożenia zamówienia. Dostawa od momentu zamówienia powinna nastąpić w przeciągu 48h w dniach roboczych..
 7. Jeżeli wystąpią zdarzenia losowe mogące opóźnić, lub uniemożliwić realizację zamówienia, to wykonawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie zamawiającego.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie dotrzyma terminu realizacji, kupującemu przysługuje prawo do zwrotu całej zapłaconej kwoty. Takie żądanie można wysłać na maila : biuro@zdjeciedowodowe.pl , chyba , że Zamawiający otrzymał już wykonaną przez Sprzedawcę usługę, na adres swojej poczty email, wtedy zwrot zapłaconej kwoty nie przysługuje.
 9. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 10. Usługi wykonania zdjęć w formie fizycznej dostarczamy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Sprzedawca gwarantuje zgodność zdjęcia, które oddaje Kupującemu z aktualnymi wymaganiami MSWiA, które są dostępne pod adresem : https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
 12. Jeśli oddane Kupującemu zdjęcie, zostanie odrzucone podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego, Sprzedawca zobowiązuje się wykonać niezbędne poprawki w przeciągu 24h roboczych od zgłoszenia reklamacji i odeśle poprawione zdjęcie Kupującemu. Jeśli poprawki będą niemożliwe do wykonania, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić całą kwotę zakupu Kupującemu.
 13. Usługi zakupione w Sklepie dostarczane są mailowo, lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.  

§ 7 REKLAMACJE

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail : biuro@zdjeciedowodowe.pl 
 2. Reklamacja powinna zawierać numer zamówienia, oraz przyczynę reklamacji
 3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Usługi/produkty oferowane przez Sklep zdjeciedowodowe.pl dotyczą produktów spersonalizowanych, wykonanych na indywidualne zamówienie , przez co Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§ 10 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.